Pierwsze 3968 kroków


Język programowania LOGO od początku swojego istnienia związany jest z grafiką żółwia. Jest to metoda rysowania poprzez wydawanie żółwiowi prostych poleceń, oznaczających przesunięcia i obroty. Żółw na ekranie symbolizowany jest przez ikonkę strzałki. Oto jego pierwszy krok:

forward 50

Wpisz tą instrukcję w linii poleceń i naciśnij Enter. Żółw przesunie się do przodu i narysuje odcinek o długości 50 (domyślna skala rysowania to 1:1, więc odległość 50 odpowiada 50 punktom na ekranie). Instrukcja forward wymaga podania jednego argumentu. Oznacza on odległość o jaką żółw przesunie się do przodu, w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

A to jest pierwszy obrót - w prawo, o kąt 90 stopni (który podajemy jako argument instrukcji right):

right 90

Powtarzając te instrukcje jeszcze trzy razy dopełnisz rysowanie kwadratu:

forward 50
right 90
forward 50
right 90
forward 50
right 90

Jednak ciągłe powtarzanie jednakowych poleceń nie jest ani poprawne ani interesujące. Ten sam kwadrat lepiej narysować wykonując tak zwaną pętlę - jeden z podstawowych elementów wszystkich języków programowania, umożliwiający wielokrotne wykonanie ciągu poleceń.

Aby wyczyścić wcześniej narysowany kwadrat wykonaj instrukcję:

clearscreen

A teraz pętla:

repeat 4 [forward 50 right 90]

Pętla repeat potrzebuje dwóch argumentów: liczby powtórzeń (w tym przypadku: 4) i listy poleceń do wykonania. W LOGO listę tworzy się wpisując słowa wewnątrz nawiasów kwadratowych. Słowa z listy zostaną zinterpretowane jako instrukcje i ich argumenty. Możesz sprawdzić jak LOGO zrozumiało wcześniej wydane instrukcje przesuwając nad nimi myszą w historii poleceń. Instrukcja oznaczona jest kolorem niebieskim, a jej argumenty zaznaczone są na żółto. Jeśli z kolei jedna instrukcja jest argumentem dla innej, bardziej zewnętrznej, zobaczysz tą zewnętrzną oznaczoną jaśniejszym niebieskim kolorem, itd.

Wykonując wiele drobnych kroków i obrotów możesz uzyskać wrażenie rysowania gładkich krzywych, np. koło to 360 kroków do przodu o 1 punkt, z obrotem o 1 stopień po każdym kroku (pamiętaj o clearscreen, możesz też użyć skrótu instrukcji: cs):

repeat 360 [forward 1 right 1]

Rysowanie w LOGO to sztuka ujmowania skomplikowanych wzorów w proste polecenia. Spróbuj takiej pętli:

repeat 3600 [fd 10 rt repcount + 0.1]

;przykład z: LOGO 15-word challenge

Pojawiły się tu nowe instrukcje, a właściwie dwa skróty: fd od znanego już forward, rt od right i jedna nowa instrukcja: repcount, która pozwala odczytać bieżący numer powtórzenia pętli. Aby lepiej zrozumieć działanie repcount, wypisz jego wartość w oknie wyjścia tekstowego przy pomocy instrukcji print:

repeat 5 [print repcount]

Wypisywanie wartości pomaga w tworzeniu programów i zrozumieniu ich działania.

Tymczasem, jeśli dobrze policzysz, żółw zrobił już 3968 kroków forward. Co dalej?
Funkcje i zmienne.