Lista zdarzeń

• Ruch myszy

to onmousemove :mousepos :buttons

Mysz została przesunięta.

:mousepos - nowa pozycja kursora myszy;
:buttons - kod wciśniętych przycisków myszy: 1 - lewy, 2 - środkowy, 4 - prawy, jeśli wciśnięte są dwa lub trzy przyciski jednocześnie kod jest sumą logiczną kodów poszczególnych przycisków.

• Wciśnięcie przycisku myszy

to onmousedown :mousepos :button

Przycisk myszy został wciśnięty.

:mousepos - pozycja kursora myszy;
:button - kod wciśniętego przycisku myszy: 1 - lewy, 2 - środkowy, 4 - prawy.

• Zwolnienie przycisku myszy

to onmouseup :mousepos :button

Przycisk myszy został zwolniony.

:mousepos - pozycja kursora myszy;
:button - kod zwolnionego przycisku myszy: 1 - lewy, 2 - środkowy, 4 - prawy.

• Kliknięcie myszą

to onmouseclick :mousepos :button

Przycisk myszy został wciśnięty i zwolniony.

:mousepos - pozycja kursora myszy;
:button - kod użytego przycisku myszy: 1 - lewy, 2 - środkowy, 4 - prawy.

• Podwójne kliknięcie myszą

to onmousedblclick :mousepos :button

Przycisk myszy został wciśnięty dwa razy.

:mousepos - pozycja kursora myszy;
:button - kod użytego przycisku myszy: 1 - lewy, 2 - środkowy, 4 - prawy.

• Kliknięcie żółwia myszą

to onturtleclicked :mousepos :button

Przycisk myszy został wciśnięty nad żółwiem (w odległości mniejszej niż radius od pozycji żółwia).

:mousepos - pozycja kursora myszy;
:button - kod użytego przycisku myszy: 1 - lewy, 2 - środkowy, 4 - prawy.

• Wciśnięcie klawisza

to onkeydown :code :key :modifiers

Klawisz na klawiaturze został wciśnięty.

:code - kod klawisza (liczba);
:key - nazwa klawisza (słowo);
:modifiers - kod klawiszy modyfikujących: 1 - Shift, 2 - Alt, 4 - Control, jeśli wciśnięte są dwa lub trzy klawisze jednocześnie kod jest sumą logiczną kodów poszczególnych klawiszy.

• Zwolnienie klawisza

to onkeyup :code :key :modifiers

Klawisz na klawiaturze został zwolniony.

:code - kod klawisza (liczba);
:key - nazwa klawisza (słowo);
:modifiers - kod klawiszy modyfikujących: 1 - Shift, 2 - Alt, 4 - Control, jeśli wciśnięte są dwa lub trzy klawisze jednocześnie kod jest sumą logiczną kodów poszczególnych klawiszy.

• Zderzenie żółwi

to onturtlecollided :turtle :vdir :dist

Dwa żółwie znalazły się w odległości mniejszej niż suma ich promieni (radius). Zderzenie żółwi automatycznie wywołuje zdarzenia oddziaływania (oninteraction) - najpierw dla żółwia z którym nastąpiło zderzenie (:turtle), a następnie dla żółwia, który wykonuje funkcję onturtlecollided. Funkcja onturtlecollided musi zwrócić liczbę, która jest przekazywana do funkcji oninteraction w argumencie :mag (liczba ta może oznaczać np. energię przekazaną w zderzeniu).

:turtle - drugi żółw biorący udział w zderzeniu;
:vdir - wektor jednostkowy wskazujący kierunek do żółwia, z którym następuje zderzenie;
:dist - odległość pomiędzy żółwiami.

• Oddziaływanie z innym żółwiem

to oninteraction :vdir :mag :drest :turtle

Żółw "oddziaływał" z innym żółwiem.

:vdir - wektor jednostkowy wskazujący kierunek oddziaływania;
:mag - wartość przekazywana w oddziaływaniu;
:drest - odległość pozostała do przebycia, jeśli oddziaływanie nastąpiło przed zakończeniem kroku lub przesunięcia żółwia;
:turtle - drugi żółw biorący udział w oddziaływaniu.

• Zderzenie żółwia z krawędzią okna

to onwallcollided :vdir :drest :wall

Żółw znalazł się w odległości od ściany (krawędzi okna graficznego) mniejszej niż jego promień (radius). Zdefiniowanie tej funkcji obsługi zastępuje domyślną funkcję odbicia od ściany w trybie bounce.

:vdir - wektor jednostkowy wskazujący kierunek do ściany;
:drest - odległość pozostała do przebycia, jeśli zderzenie nastąpiło przed zakończeniem kroku lub przesunięcia żółwia;
:wall - kod ściany: 1 - lewa, 2 - prawa, 3 - górna, 4 - dolna.

• Zmiana położenia krawędzi okna

to onworldchanged :walls

Współrzędne krawędzi okna graficznego uległy zmianie - zmienił się rozmiar okna, skala wyświetlania lub pozycja środka okna.

:walls - tablica współrzędnych krawędzi okna: {lewa prawa górna dolna}.

Zobacz także:

Funkcje obsługi zdarzeń i sygnałów

Spis treści