Zwróć wynik funkcji

output wyrażenie
op wyrażenie

Kończy działanie funkcji i zwraca wynik: wartość wyrażenia.

Przykład 1:

to fn :a :b
  output sqrt :a^2 + :b^2
end

print fn 3 4

Rezultat wykonania:

5

Przykład 2:

to pierwsza? :x
  if (:x < 2) || (:x - int :x <> 0) [op false]
  for [i 2 [int :x / 2] 1] [if :x % :i = 0 [op false]]
  op true
end

for [n 1 20] [if pierwsza? :n [print :n]]

Rezultat wykonania:

2
3
5
7
11
13
17
19

Zobacz także:

Funkcja jako wartość
$, func - odczytaj funkcję

Spis treści