Kolor punktu

point

pointat położenie

pointxy x y

Zwraca kolor punktu (tablicę {r g b a}) w bieżącej pozycji żółwia (point), w położeniu określonym jako dwulelementowa tablica lub lista współżędnych (pointat), lub w położeniu zadanym przez współżędne x i y (pointxy).

Przykład:

ht
repeat 1e6 [
  "p := array random 70 random 70
  "c := pointat :p
  if :c,4 < 5 ["c := random 1000]
  (setpointat :p :c 80)
]

Rezultat wykonania: rysunek w oknie graficznym.

Zobacz także:

Spis treści