Ustaw obsługę kliknięcia elementu GUI

setonclick kontrolka [instrukcje]
setonclick kontrolka funkcja

Ustawia listę instrukcji lub funkcję obsługujące zdarzenie kliknięcia kontrolki. Lista instrukcji może korzystać ze zmiennej :sender, która zawiera klikniętą kontrolkę. W przypadku użycia funkcji obsługi kliknięta kontrolka jest pierwszym (i jedynym) argumentem funkcji.

Przykład:

"k := newarray 4
for [i 1 4] [
  :k,:i := label word "Etykieta :i array 10 24 * :i
  setonclick :k,:i [print gettext :sender]
]

Rezultat wykonania:
Etykiety w oknie graficznym reagujące na kliknięcie.

Etykieta4
Etykieta3
Etykieta1
Etykieta3

Zobacz także:

Spis treści