1. UMOWA LICENCYJNA

R&D Independent Team (Twórcy) niniejszym udzielają niewyłącznej Licencji na korzystanie z oprogramowania w jego dwóch wersjach: "POOL for Windows Desktop" oraz "POOL Command Line" (Oprogramowanie).
Licencja NIE jest ograniczona w czasie.

1.1. Licencja obejmuje:

- używanie Oprogramowania na pojedynczym komputerze;
- użycie Oprogramowania do tworzenia programów w języku POOL, programy te nie są następnie objęte niniejszą licencją;
- użycie Oprogramowania do tworzenia grafik i innych dzieł będących wynikiem działania programów w języku POOL, dzieła te nie są następnie objęte niniejszą licencją;
- kopiowanie Oprogramowania do celów archiwalnych, pod warunkiem, że każda kopia zawiera wszystkie oryginalne zastrzeżenia własności Oprogramowania (pliki z umową licencyjną).

1.2. Licencja zabrania:

- zezwalania innym osobom na użycie Oprogramowania na zasadach innych niż wymienione powyżej;
- modyfikowania, tłumaczenia, odtwarzania (reverse engineering), dekompilowania Oprogramowania (z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązujące przepisy wyraźnie zabraniają takiego ograniczenia);
- tworzenia dzieł pochodnych w oparciu o Oprogramowanie za wyjątkiem czynności przewidzianych w punkcie 1.1;
- kopiowania Oprogramowania za wyjątkiem czynności przewidzianych w punkcie 1.1;
- najmu, dzierżawy, sprzedaży lub jakiegokolwiek innego sposóbu przeniesienia praw do Oprogramowania;
- usuwania z Oprogramowania informacji o prawach własności oraz umowie licencyjnej.

1.3. Wygaśnięcie licencji:

Licencja wygasa automatycznie, jeśli Oprogramowanie nie jest używane zgodnie z prawami i ograniczeniami opisanymi powyżej. Po wygaśnięciu licencji, należy zniszczyć wszystkie kopie Oprogramowania.

2. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Twórcy szanują prywatność użytkowników. Oprogramowanie nie zbiera ani nie wysyła przez Internet danych osobowych użytkownika. Oprogramowanie nie instaluje na komputerze użytkownika aplikacji innych firm. Oprogramowanie nie wyświetla żadnych reklam komercyjnych. Oprogramowanie wymaga połączenia z Internetem wyłącznie w następujących dwóch przypadkach:

a) Anonimowa rejestracja kopii Oprogramowania w momencie instalacji.
b) Sprawdzenie i pobranie aktualizacji Oprogramowania. Działanie to może być wyłączone w konfiguracji Oprogramowania.

3. OGRANICZENIE GWARANCJI

Oprogramowanie dostarczane jest bez jakiejkolwiek gwarancji, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. Ryzyko związane z jakością i wydajnością Oprogramowania jest ponoszone przez użytkownika. Jeśli Oprogramowanie okaże się wadliwe, Twórcy nie odpowiadają za koszty wszelkich napraw i usług z tym związanych.

TWÓRCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, ZAMIERZONE, PRZYPADKOWE, LUB INNEGO RODZAJU SZKODY, W TYM, MIĘDZY INNYMI, ZA UTRATY MIENIA, PRZERWY W PRACY, AWARIE LUB NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO LUB WSZELKIE INNE SZKODY LUB STRATY HANDLOWE.

Tytuł, prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do Oprogramowania należą do Twórców.
Oprogramowanie jest chronione międzynarodowymi traktatami dotyczącymi praw autorskich.