Parametry okien graficznych

Parametry wyświetlania okien wykresów są dostępne w zmiennych konfiguracyjnnych (współdzielonych, widocznych dla wszystkich obiektów) :nazwa_canvas_cfg, gdzie nazwa odpowiada nazwie okna. Dla wykresów wyświetlanych w głównym oknie (Grafika) analogiczne parametry są dostępne w zmiennej :pool_cfg. Zmienne konfiguracyjne są słownikami parametrów; zmiana wartości parametrów powoduje odświeżenie wyświetlanych wykresów, a także uaktualnienie zależnych parametrów, np.:

"p := newp "Sin [
  "data := genarray 360 [
    let "x :index / (2*m_pi)
    array :index (radsin :x) / :x
  ]
]

print :sin_canvas_cfg

;zmiana zakresu rysowania w zakładce sin
;powoduje także zmianę wartości scale i center
:sin_canvas_cfg,"min_x := 0
:sin_canvas_cfg,"max_x := 360
:sin_canvas_cfg,"min_y := -0.4
:sin_canvas_cfg,"max_y := 1.1

print :sin_canvas_cfg

Opis parametrów:

min_x, max_x: zakres w kierunku osi X wyświetlany w oknie, parametry skorelowane są z wartościami scale_x i center_x;

min_y, max_y: zakres w kierunku osi Y wyświetlany w oknie, parametry skorelowane są z wartościami scale_y i center_y;

scale_x: skala rysowania w kierunku osi X, względem rozmiaru piksela, parametr skorelowany jest z wartościami min_x i max_x;

scale_y: skala rysowania w kierunku osi Y, względem rozmiaru piksela, parametr skorelowany jest z wartościami min_y i max_y;

center_x: pozycja środka okna w kierunku osi X, parametr skorelowany jest z wartościami min_x i max_x;

center_y: pozycja środka okna w kierunku osi Y, parametr skorelowany jest z wartościami min_y i max_y;

antialiasing: wartość logiczna, określa czy krawędzie i linie rysowane w oknie będą wygładzone;

refresh: wartość logiczna, określa czy zawartość okna jest automatycznie odświeżana po instrukcjach zmieniających wygląd lub położenie obiektów; uwaga: automatyczne odświeżanie nie dotyczy zmiany wartości zmiennej :data, zawartość okna jest zawsze odświeżana po zmianie parametrów okna;

Zobacz także:

Żółw - wykres - obiekt

newp, newplot - utwórz wykres (konstruktor synchroniczny)
anewp, anewplot - utwórz wykres (konstruktor asynchroniczny)

Spis treści