Konfiguracja stylu wykresów

Każdy wykres w POOL posiada zmienną :style. Jest to słownik wartości, które łącznie z ustawieniami rozmiaru (setr), ikony (setti, settc) i stylu pióra (setps, setpc) określają sposób wyświetlania danych zawartych w zmiennej :data. Zapisanie wartości do dowolnej pozycji słownika :style powoduje odświeżenie wykresu, np.:

"p := newp "Wykres [
  "data := genarray 120 [
    let "x 3 * :index - 180
    array :x 100 * sin :x
  ]

  :style,"color := 2
  setti "fcircle
  setr 2
]

Dostępne style wykresów:

mode: tryb interpretacji danych, możliwe wartości to:
"vector - wartość domyślna, zmienna :data zawiera zbiór wektorów, elementy na pozycjach wskazanych przez styl xpos i ypos wyznaczają położennie wyświetlanych punktów (x,y);
"line - punkty (x,y), podobnie jak w trybie "vector, lecz dodatkowo rysowana jest linia łącząca kolejne punkty;
"matrix - zbiór wektorów w zmiennej :data traktowany jest jako macierz; wartości elementów macierzy mogą być liczbami lub wektorami, punkty odpowiadające elementom macierzy są rysowane zgodnie z ustawieniami pozostałych stylów; punkty w wierszach i kolumnach macierzy są odległe o wartość promienia (instrukcja setr);

xpos, ypos: określają indeks elementów wektorów w zbiorze danych, które będą użyte jako współrzędne punktów wyświetlanych w trybach "vector i "line;

xerr, yerr: określają indeks elementów wektorów w zbiorze danych, które będą wizualizowane jako wartości błędów punktów danych, wartość domyślna to "none (wartości błędów nie są rysowane);

color: indeks elementów wektorów w zbiorze danych, których wartości określają kolor rysowanych punktów, wartość domyślna to "none (kolor jest stały, ustawiony przy pomocy settc);

color_min, color_max: określa wartości, odpowiadające pierwszemu i ostatniemu indeksowi koloru w używanej palecie barw, wartość "auto (domyślna) powoduje automatyczne dopasowanie skali do najmniejszej i/lub największej wartości określonej stylem color;

size: indeks elementów wektorów w zbiorze danych, których wartości określają rozmiar rysowanych punków, wartość domyślna to "none (rozmiar jest stały, ustawiony przy pomocy setr);

size_min, size_max: określa wartości odpowiadające najmniejszemu i największemu rozmiarowi punktu danych, wartość "auto (domyślna) powoduje automatyczne dopasowanie zakresu do najmniejszej i/lub największej wartości określonej stylem size;

opacity: indeks elementów wektorów w zbiorze danych, których wartości określają przeźroczystość rysowanych punków, wartość domyślna to "none (przeźroczystość jest stała, ustawiona przy pomocy settc);

opacity_min, opacity_max: określa wartości odpowiadające całkowitej przeźroczystości i największemu kryciu rysowanych punktów danych, wartość "auto (domyślna) powoduje automatyczne dopasowanie zakresu do najmniejszej i/lub największej wartości określonej stylem opacity.

Zobacz także:

Żółw - wykres - obiekt

newp, newplot - utwórz wykres (konstruktor synchroniczny)
anewp, anewplot - utwórz wykres (konstruktor asynchroniczny)

Spis treści