Wybierz elementy ze zbioru.

select warunek zbiór

Zwraca nowy zbiór utworzony z elementów zbioru wejściowego, spełniających zadany warunek (wyrażenie o wartości logicznej true lub false). Warunek może używać zmiennych: :value (wartość elementu) oraz :index (indeks elementu w zbiorze wejściowym).

Example:

"a := (random 0 10 10)
print :a
print select :value % 2 = 0 :a ;parzyste wartości
print select :index % 2 = 0 :a ;parzyste indeksy

Output:

{3 0 8 5 4 5 0 1 5 3}
{0 8 4 0}
{0 5 5 1 3}

Zobacz także:

Operacje na zbiorach
Operacje matematyczne

Spis treści