Operacje matematyczne

Funkcje

int - część całkowita
round - najbliższa wartość całkowita

abs - wartość bezwzględna
sign - znak liczby

max - wartość maksymalna
mean - wartość średnia
min - wartość minimalna
stdev - wartość odchylenia standardowego

sum, operator + - suma
difference, operator - - różnica
product, operator * - iloczyn
quotient, operator / - iloraz
modulo, remainder, operator % - reszta z dzielenia

sqrt - pierwiastek
power, operator ^ - potęga
exp - eksponenta
log - logarytm

sin, cos, tan - funkcje trygonometryczne kąta w stopniach
radsin, radcos, radtan - funkcje trygonometryczne kąta w radianach

+= -= *= /= - operacje arytmetyczne "w miejscu"

Operacje logiczne

< <= > >= = <> - operatory porównania
and, && - koniunkcja
or, || - alternatywa
not, ! - negacja
xor - alternatywa wykluczająca

Oberacje na bitach

bitand, & - iloczyn bitowy
bitor, | - suma bitowa
bitxor - bitowa suma wyłączna
bitnot - negacja bitowa
lshift - przesunięcie bitowe w lewo
|= &= - operacje bitowe "w miejscu"

Liczby losowe

random - całkowita liczba losowa
runif - liczba losowa z rozkładu jednorodnego
rnorm - liczba losowa z rozkładu normalnego
pick - losowy element lub znak
rerandom - inicjalizacja generatora liczb losowych

histogram - oblicz histogram

Zapytania

validnump, validnum? - czy liczba ma wartość numeryczną
nanp, nan? - czy liczba jest nieokreślona
infp, inf? - czy liczba jest nieskończonością
posinfp, posinf? - czy liczba to +nieskończoność
neginfp, neginf? - czy liczba to -nieskończoność
numberp, number? - czy wartość jest liczbą

Zobacz także:

:= (przypisanie)
, (indeksowaie)

Spis treści