Słownik

Słownik jest zbiorem par słowo-wartość umożliwiającym dostęp do wartości (odczyt i zapis) za pomocą skojarzonych z nimi słów.

Wartości mogą być danymi dowolnego typu; w jednym słowniku mogą być przechowywane różne typy wartości. Pusty słownik tworzony jest przy pomocy instrukcji plist. Dodawanie i modyfikacja elementów słownika odbywa się z użyciem operacji setitem lub operatorów indeksowania (,) i przypisania (:=). Analogicznie, do odczytania wartości elementu słownika używana jest instrukcja item lub operator indeksowania (,). Preferowanym sposobem sekwencyjnego dostępu do elementów w postaci par {słowo wartość} jest pętla foreach. Kolejność elementów słownika jest ustalana przez wewnętrzny algorytm i nie można jej zmienić.

Słownik nie może być zadeklarowany jako stała w kodzie programu.

Konfiguracja języka POOL jest zapisana w zmiennych systemowych, które są słownikami:
:sys_inf i :pool_inf - tylko do odczytu;
:pool_cfg - z możliwością modyfikacji wartości elementów.

Przykład 1:

Obie podane poniżej wersje kodu są równoważne. W pierwszej użyte są tradycyjne dla LOGO instrukcje dostępu do elementów zbioru item i setitem. W drugim wariancie dostęp do elementów zapisano przy użyciu operatorów języka POOL.

make "s plist
print :s
setitem "hasło :s "masło
setitem "liczba :s 12.3
print :s
print item "hasło :s

"s := plist
print :s
:s,"hasło := "masło
:s,"liczba := 12.3
print :s
print :s,"hasło

Rezultat wykonania:

[]
[{hasło masło} {liczba 12.3}]
masło

Przykład 2:

foreach "p :pool_inf [print :p]

Rezultat wykonania:

{wall_mode wrap}
{turtles_count 1}
{current_fps 0}
{wall_left -396}
{wall_right 396}
{wall_top 195}
{wall_bottom -195}
{image_width 792}
{image_height 390}

Zobacz także:

Operacje na zbiorach:
count, emptyp, plistp

Spis treści