Alfabetyczny spis instrukcji

Operatory

:= - przypisanie
+ - suma
- - różnica
* - iloczyn
/ - iloraz
% - reszta z dzielenia
^ - potęga
+= -= *= /= - operacje arytmetyczne "w miejscu"
< <= > >= = <> - porównania
|| && ! - operacje logiczne
| - suma bitowa
& - iloczyn bitowy
|= &= - operacje bitowe "w miejscu"
, - element na wskazanej pozycji
@ - dostęp do składowych klasy

Jednoznakowe skróty

: - wartość zmiennej
# - żółw-obiekt
$ - funkcja jako wartość

Instrukcje

A

abs - wartość bezwzględna
alignh - ustaw kierunek żółwia zgodnie z kierunkiem ruchu
all - lista wszystkich żółwi
and - koniunkcja
anewo - utwórz obiekt (konstruktor asynchroniczny)
anewobject - utwórz obiekt (konstruktor asynchroniczny)
anewobjects - utwórz wiele obiektów (konstruktor asynchroniczny)
anewp - utwórz wykres (konstruktor asynchroniczny)
anewplot - utwórz wykres (konstruktor asynchroniczny)
anewt - utwórz żółwia (konstruktor asynchroniczny)
anewturtle - utwórz żółwia (konstruktor asynchroniczny)
anewturtles - utwórz wiele żółwi (konstruktor asynchroniczny)
apply - zastosuj kod do elementów zbioru
arc - rysuj łuk
array - utwórz tablicę
array? - czy wartość jest tablicą
arrayp - czy wartość jest tablicą
arraytolist - utwórz listę z tablicy

B

back - krok w tył (przeciwnie do kierunku ustawienia żółwia)
bf - kopia bez pierwszego elementu
bitand - iloczyn bitowy
bitnot - negacja bitowa
bitor - suma bitowa
bitxor - bitowa suma wyłączna
bk - krok w tył (przeciwnie do kierunku ustawienia żółwia)
bl - kopia bez ostatniego elementu
bool? - czy wartość jest wartością logiczną
boolp - czy wartość jest wartością logiczną
bounce - tryb przekraczania krawędzi okna
break - przerwanie pętli
butfirst - kopia bez pierwszego elementu
butlast - kopia bez ostatniego elementu
button - utwórz przycisk

C

call - dynamiczne wywołanie funkcji
checkbox - utwórz pole zaznaczenia
checked? - czy pole jest zaznaczone
checkedp - czy pole jest zaznaczone
children - lista utworzonych żółwi
clean - wyczyść grafikę
clearall - wyczyść wszystko
clearscreen - wróć do (0, 0), wyczyść grafikę
col - wybierz kolumny ze zbioru
color - składowe koloru
column - wybierz kolumny ze zbioru
contains? - zawiera element lub słowo?
containsp - zawiera element lub słowo?
cos - kosinus kąta w stopniach
count - rozmiar zbioru, długość słowa
cs - wróć do (0, 0), wyczyść grafikę

D

defined? - czy funkcja jest zdefiniowana?
definedp - czy funkcja jest zdefiniowana?
dequeue - zwróć element z kolejki
destroy - usuń żółwia
difference - różnica
distance - oblicz odległość
do.until [instrukcje] warunek - pętla
do.while [instrukcje] warunek - pętla

E

empty? - czy zbiór lub słowo są puste
emptyp - czy zbiór lub słowo są puste
eventdisable - wyłącz funkcję obsługi
eventenable - włącz funkcję obsługi
exp - eksponenta

F

fd - krok w przód (w kierunku ustawienia żółwia)
fence - tryb przekraczania krawędzi okna
first - pierwszy element
file? - czy plik istnieje
filep - czy plik istnieje
filelist - lista plików
for [i start stop krok] [instrukcje] - pętla
foreach x zbiór [instrukcje] - pętla
forever [instrukcje] - pętla
forward - krok w przód (w kierunku ustawienia żółwia)
fput - utwórz kopię i dodaj element na początek
func - funkcja jako wartość
func? - czy wartość jest funkcją
funcp - czy wartość jest funkcją

G

genarray - utwórz tablicę używając podanego kodu
gettext - odczytaj napis z elementu GUI
getvalue - odczytaj wartość z elementu GUI
global - utwórz pustą zmieną globalną

H

headdir - wektor kierunku żółwia
heading - kierunek żółwia w stopniach
hideturtle - ukryj żółwia
histogram - oblicz histogram
home - wróć do (0, 0)
ht - ukryj żółwia

I

if warunek [instrukcje]
ifelse warunek [instr_true] [instr_false]
ignore - zignoruj wynik wyrażenia
image - utwórz obraz
image? - czy wartość jest obrazem
imagep - czy wartość jest obrazem
include - wstaw kod źródłowy z pliku
inf? - czy liczba jest nieskończonością
infp - czy liczba jest nieskończonością
int - część całkowita
item - element na wskazanej pozycji

L

label - utwórz etykietę
last - ostatni element
left - obrót w lewo
let - ustaw/utwórz zmienną lokalną
line - rysuj linię
list - utwórz listę
list? - czy wartość jest listą
listp - czy wartość jest listą
listtoarray - utwórz tablicę z listy
listview - utwórz listę wyboru
local - utwórz pustą zmieną lokalną
localmake - ustaw/utwórz zmienną lokalną
lock - wykonaj instrukcje z wyłącznym dostęp do zmiennej
log - logarytm
lput - utwórz kopię i dodaj element na koniec
lshift - przesunięcie bitowe w lewo
lt - obrót w lewo

M

make - ustaw zmienną lub utwórz zmienną globalną
max - wartość maksymalna
mean - wartość średnia
min - wartość minimalna
modulo - reszta z dzielenia
mousepos - pozycja myszy
move - przesuń w kierunku ruchu
movedir - wektor kierunku ruchu żółwia

N

nan? - czy liczba jest nieokreślona
nanp - czy liczba jest nieokreślona
name - ustaw zmienną lub utwórz zmienną globalną
name? - czy zmienna jest zdefiniowana?
namep - czy zmienna jest zdefiniowana?
neginf? - czy liczba to -nieskończoność
neginfp - czy liczba to -nieskończoność
newarray - utwórz tablicę
newo - utwórz obiekt (konstruktor synchroniczny)
newobject - utwórz obiekt (konstruktor synchroniczny)
newobjects - utwórz wiele obiektów (konstruktor synchroniczny)
newp - utwórz wykres (konstruktor synchroniczny)
newplot - utwórz wykres (konstruktor synchroniczny)
newt - utwórz żółwia (konstruktor synchroniczny)
newturtle - utwórz żółwia (konstruktor synchroniczny)
newturtles - utwórz wiele żółwi (konstruktor synchroniczny)
not - negacja
null? - czy wartość jest pusta
nullp - czy wartość jest pusta
number? - czy wartość jest liczbą
numberp - czy wartość jest liczbą

O

object? - czy wartość jest obielktem, wykresem lub żółwiem
objectp - czy wartość jest obielktem, wykresem lub żółwiem
op - zwróć wynik funkcji
or - alternatywa
output - zwróć wynik funkcji

P

palette - zwróć tablicę kolorów z palety
parent - nadrzędny żółw
parse - utwórz listę ze słowa
pc - kolor pisaka
pd - opuść pisak
pencolor - kolor pisaka
pendown - opuść pisak
pendown? - czy pisak jest opuszczony
pendownp - czy pisak jest opuszczony
pensize - rozmiar pisaka
penup - podnieś pisak
pick - losowy element lub znak
plist - utwórz słownik
plist? - czy wartość jest słownikiem
plistp - czy wartość jest słownikiem
plot? - czy wartość jest wykresem
plotp - czy wartość jest wykresem
point - kolor punktu w bieżącej pozycji
pointat - kolor punktu o zadanej pozycji
pointxy - kolor punktu o zadanych współrzędnych
pop - zdejmij element ze stosu
pos - pozycja żółwia
power - potęga
product - iloczyn
posinf? - czy liczba to +nieskończoność
posinfp - czy liczba to +nieskończoność
print - wypisz w oknie tekstowym
ps - rozmiar pisaka
pu - podnieś pisak
push - włóż element na stos
putpoint - zmieszaj kolor punktu w bieżącej pozycji
putpointat - zmieszaj kolor punktu o zadanej pozycji
putpointxy - zmieszaj kolor punktu o zadanych współrzędnych

Q

queue - dodaj element do kolejki
quotient - iloraz

R

radcos - kosinus kąta w radianach
radius - promień żółwia
radsin - sinus kąta w radianach
radtan - tangens kąta w radianach
random - całkowita liczba losowa
range - tablica liczb całkowitych z zakresu
readarray - wczytaj tablicę z pliku
readfile - wczytaj plik jako jedno słowo (ciąg znaków)
readimage - wczytaj obraz z pliku
readlist - wczytaj listę z pliku
readmatrix - wczytaj macierz z pliku
readnumpy - wczytaj tablicę z pliku numpy
ref - element na wskazanej pozycji
reflect - odbij wektor kierunku ruchu
refresh - odśwież zawartość okna
remainder - reszta z dzielenia
render - maluj według funkcji
repcount - licznik iteracji
repeat n [instrukcje] - pętla
rerandom - inicjalizacja generatora liczb losowych
right - obrót w prawo
rnorm - liczba losowa z rozkładu normalnego
round - najbliższa wartość całkowita
row - wybierz wiersze ze zbioru
rt - obrót w prawo
run - dynamiczne wykonanie listy instrukcji
runif - liczba losowa z rozkładu jednorodnego

S

savescr - zapisz zawartość okna do pliku
se - utwórz listę
select - wybierz elementy ze zbioru
sentence - utwórz listę
set - ustaw zadany element
setbackground - ustaw kolor tła
setbg - ustaw kolor tła
setcolor - ustaw nowy kolor
seth - ustaw kierunek żółwia w stopniach
setheading - ustaw kierunek żółwia w stopniach
setheaddir - ustaw wektor kierunku żółwia
setitem - ustaw zadany element
setmovedir - ustaw wektor kierunku ruchu żółwia
setname - ustaw nazwę żółwia
setonclick - ustaw obsługę kliknięcia elementu GUI
setonchange - ustaw obsługę zmiany stanu elementu GUI
setpalette - ustaw paletę kolorów
setpencolor - ustaw kolor pisaka
setpensize - ustaw rozmiar pisaka
setpc - ustaw kolor pisaka
setpoint - ustaw kolor punktu w bieżącej pozycji
setpointat - ustaw kolor punktu o zadanej pozycji
setpointxy - ustaw kolor punktu o zadanych współrzędnych
setpos - ustaw pozycję żółwia
setps - ustaw rozmiar pisaka
setr - ustaw promień żółwia
setradius - ustaw promień żółwia
settc - ustaw kolor symbolu żółwia
settext - ustaw napis elementu GUI
setti - ustaw symbol żółwia
setturtlecolor - ustaw kolor symbolu żółwia
setturtleimg - ustaw symbol żółwia
setvalue - ustaw wartość elementu GUI
setx - ustaw współrzędną X pozycji żółwia
setxy - ustaw pozycję żółwia
sety - ustaw współrzędną Y pozycji żółwia
shared - utwórz pustą zmieną współdzieloną
shown? - czy żółw jest widoczny
shownp - czy żółw jest widoczny
showturtle - pokaż żółwia
sign - znak liczby
signal - zgłoś sygnał
signalw - zgłoś sygnał i czekaj na zakończenie obsługi
sin - sinus kąta w stopniach
slider - utwórz suwak
sqrt - pierwiastek
st - pokaż żółwia
stamp - wklej obraz w pozycji żółwia
stampat - wklej obraz na zadanej pozycji
stampxy - wklej obraz na zadanych współrzędnych
stdev - wartość odchylenia standardowego
stop - wyjdź z funkcji
stoptimer - zatrzymaj stoper
submatrix - wybierz wiersze i kolumny ze zbioru
sum - suma
sync - wstrzymaj wykonanie
syncr - wstrzymaj wykonanie

T

talkto - ustaw aktywnego żółwia
tan - tangens kąta w stopniach
tc - kolor symbolu żółwia
textbox - utwórz pole tekstowe
thing - wartość zmiennej
this - bieżący żółw
ti - symbol żółwia
time2word - zamień czas na czytelny napis
timemilli - czas od uruchomienia programu
timenow - bieżący czas
timer - utwórz stoper
timer? - czy wartość jest stoperem
timerp - czy wartość jest stoperem
towards - kierunek w stopniach do punktu
toword - zamień na słowo
tto - ustaw aktywnego żółwia
turtle - żółw-obiekt
turtle? - czy wartość jest żółwiem
turtlecolor - kolor symbolu żółwia
turtleimg - symbol żółwia
turtlep - czy wartość jest żółwiem

U

until warunek [instrukcje] - pętla
use - deklaracja dziedziczenia z klasy bazowej

V

validnum? - czy liczba ma wartość numeryczną
validnump - czy liczba ma wartość numeryczną

W

wait - wstrzymaj wykonanie
waitsignal - czekaj na sygnał
while warunek [instrukcje] - pętla
window - tryb przekraczania krawędzi okna
who - nazwa żółwia
word - utwórz słowo
word? - czy wartość jest słowem
wordp - czy wartość jest słowem
world - nazwa przestrzeni żółwia
wrap - tryb przekraczania krawędzi okna
writedata - zapisz zbiór do pliku
writeimage - zapisz obraz do pliku

X

xcor - współrzędna X pozycji żółwia
xor - alternatywa wykluczająca

Y

ycor - współrzędna Y pozycji żółwia

Spis treści